Duurzaamheid

Bij ManageMind vormt duurzaamheid de rode draad door al onze projecten.

Het begrip “duurzaamheid” kent vele verschillende invalshoeken, wat varieert van het ontwikkelen van toekomstbestendige vaardigheden en het bevorderen van werknemers’ duurzame inzetbaarheid, tot het smeden van langdurige relaties en het opbouwen van veerkrachtige ecosystemen.


  • We richten ons op het ontwikkelen van vaardigheden die waardevol blijven in een voortdurend veranderende wereld, waarbij weerbaarheid, kansen zien, waarde toevoegen en leren en ontwikkelen vooropstaan.
  • Door een cultuur van continue persoonlijke en professionele ontwikkeling te bevorderen, streven we ernaar dat collega’s gedurende hun hele loopbaan vitaal, gemotiveerd en bekwaam blijven.
  • We investeren in het opbouwen van sterke, langdurige partnerschappen en stimuleren samenwerking en kennisdeling voor een grotere maatschappelijke impact.
  • Onze projecten en initiatieven zijn gericht op het ondersteunen van de Sustainable Development Goals en zo een positieve bijdrage te leveren aan maatschappij en milieu.
  • Innovatie bij ManageMind betekent het vinden van oplossingen die niet alleen technologisch geavanceerd zijn, maar ook ecologisch duurzaam en sociaal verantwoord.

Bij ManageMind streven we ernaar duurzaamheid te integreren in alle aspecten van ons werk. We dragen actief bij aan een duurzame toekomst en zien we duurzaamheid als een onmisbaar onderdeel van elke innovatieve stap die we zetten. We nodigen onze partners uit om ons hierin uit te dagen en te ondersteunen. En wij doen dat ook graag voor en met jullie.


Duurzame samenwerkingsverbanden

Onze samenleving bevindt zich op een kantelpunt: de spannende tijd waarin we leven, maakt de maatschappij instabiel en kwetsbaar voor verstoringen, maar opent ook de deur voor transformaties. Zo ook in onderwijs. Onderwijsinstellingen hebben niet langer alleen de taak om initieel onderwijs te verzorgen; ze staan ook ten dienste van de opgaven van de regio(partners). Van onderwijs wordt verwacht dat ze een bijdrage leveren aan innovaties, veranderingen en nieuwe kennis en vaardigheden als oplossing voor de regionale opgaven.

Als bestuur of directie van een onderwijsinstelling, sta je hierbij voor een dilemma. De overheid geeft je de opdracht bij te dragen aan de regionale (maatschappelijke-, sociale- en economische) opgaven, maar maakt hiervoor geen extra middelen vrij. Hoe geef je vorm aan deze opgave, hoe financier je deze nieuwe publieke waarde en welke positie neem je in als onderwijsinstelling? De kern van de verandering zit in het creëren van nieuwe vormen van samenwerken: de ontwikkeling naar een duurzame, bottom-up netwerkmaatschappij.


Alleen door het creëren van een duurzame samenwerking tussen onderwijs, overheden en bedrijfsleven, zijn we samen in staat oplossingen te vinden voor de regionale opgaven. Dit kan via verschillende samenwerkingsvormen denkende aan ecosystemen, hotspots, living labs etc. Al deze samenwerkingen kenmerken zich door het bundelen van ieders belang en bijdrage om zo in gezamenlijkheid te innoveren en te vernieuwen.

De vorming van de samenwerking vraagt continue aandacht: regievoering op het proces, realiseren van alignment en verbinding, in gesprek voor verheldering en verwachtingenmanagement, actief pionieren en leren, samen keuzes maken voor het nu en voor verduurzaming. En dit alles met een zeker neutraliteit en vertegenwoordiging van ieders belang.


ManageMind begeleidt de vormgeving van deze nieuwe en intelligente vormen van samenwerkingen. Uiteraard samen met bestuur en directie van de organisaties. Voor de verschillende onderwijsinstellingen zijn er verschillende kansen, afhankelijk van de actuele uitgangspositie, ambitie en strategische koers. Omdat we jarenlange ervaring hebben in het regisseren van samenwerkingsprocessen, hebben we hiervoor verschillende modellen en aanpakken ontwikkeld. Zo krijg je grip de samenwerking en de veranderopgave van de instelling

Deze aanpak wordt door ons zowel nationaal als internationaal uitgezet