Duurzame samenwerkingsverbanden

Onze samenleving bevindt zich op een kantelpunt: de spannende tijd waarin we leven, maakt de maatschappij instabiel en kwetsbaar voor verstoringen, maar opent ook de deur voor transformaties. Zo ook in onderwijs. Onderwijsinstellingen hebben niet langer alleen de taak om initieel onderwijs te verzorgen; ze staan ook ten dienste van de opgaven van de regio(partners). Van onderwijs wordt verwacht dat ze een bijdrage leveren aan innovaties, veranderingen en nieuwe kennis en vaardigheden als oplossing voor de regionale opgaven.

Als bestuur of directie van een onderwijsinstelling, sta je hierbij voor een dilemma. De overheid geeft je de opdracht bij te dragen aan de regionale (maatschappelijke-, sociale- en economische) opgaven, maar maakt hiervoor geen extra middelen vrij. Hoe geef je vorm aan deze opgave, hoe financier je deze nieuwe publieke waarde en welke positie neem je in als onderwijsinstelling? De kern van de verandering zit in het creëren van nieuwe vormen van samenwerken: de ontwikkeling naar een duurzame, bottom-up netwerkmaatschappij.


Alleen door het creëren van een duurzame samenwerking tussen onderwijs, overheden en bedrijfsleven, zijn we samen in staat oplossingen te vinden voor de regionale opgaven. Dit kan via verschillende samenwerkingsvormen denkende aan ecosystemen, hotspots, living labs etc. Al deze samenwerkingen kenmerken zich door het bundelen van ieders belang en bijdrage om zo in gezamenlijkheid te innoveren en te vernieuwen.

De vorming van de samenwerking vraagt continue aandacht: regievoering op het proces, realiseren van alignment en verbinding, in gesprek voor verheldering en verwachtingenmanagement, actief pionieren en leren, samen keuzes maken voor het nu en voor verduurzaming. En dit alles met een zeker neutraliteit en vertegenwoordiging van ieders belang.


ManageMind begeleidt de vormgeving van deze nieuwe en intelligente vormen van samenwerkingen. Uiteraard samen met bestuur en directie van de organisaties. Voor de verschillende onderwijsinstellingen zijn er verschillende kansen, afhankelijk van de actuele uitgangspositie, ambitie en strategische koers. Omdat we jarenlange ervaring hebben in het regisseren van samenwerkingsprocessen, hebben we hiervoor verschillende modellen en aanpakken ontwikkeld. Zo krijg je grip de samenwerking en de veranderopgave van de instelling

Deze aanpak wordt door ons zowel nationaal als internationaal uitgezet