BLOG

Onderwijsontwikkeling

Een van de expertisegebieden van ManageMind Group is het (her)ontwikkelen van curricula. Voor verschillende opdrachtgevers hebben wij dit proces ingericht, begeleid en hebben wij actief meegewerkt aan de ontwikkeling van vernieuwd onderwijs. ManageMind Group hanteert ter realisatie van deze opdrachten een procesmodel voor onderwijsontwikkeling. Zo ook voor het Wellantcollege. Zij vroegen ons een pilot in te richten, waarbinnen keuzedelen voor het beroep ‘paraveterinair’ werden ontwikkeld.

Om het onderwijs een goede aansluiting tussen de onderwijsinhoud, het onderwijsconcept en de beroepspraktijk van de paraveterinair, is onderzoek gedaan naar het werkveld van de paraveterinair. Hierbij worden de beroepshandelingen en -vaardigheden in kaart gebracht en wordt gekeken naar de kerntaken en werkprocessen van de professional die centraal staan in het werk. Ook wordt onderzoek gedaan naar trends en ontwikkelingen in de sector van het desbetreffende beroep. De resultaten van de onderzoeken worden gebruikt om een beroepsprofiel te kunnen schetsen. Hiermee is het fundament voor het nieuwe onderwijs gelegd.

Nadat het beroepsprofiel is beschreven, werden de kerntaken en werkprocessen onder de loep genomen. Tijdens deze verdiepende stap in het proces wordt de context, waarin de processen plaatsvinden, verhelderd. Nadat de beroepscontext van de paraveterinair op papier gezet was, zijn we aan de slag gegaan met het formuleren van de leeruitkomsten. Deze leeruitkomsten zijn vertaald vanuit het beroepsprofiel naar concrete resultaten. Vervolgens zijn de onderliggende kennis en vaardigheden beschreven en zijn clusters gekozen. Gezien het binnen deze opdracht keuzedelen betrof, is gekozen voor dubbele clustering: per keuzedeel één cluster en per les een clustering van kennis en vaardigheden.
Door deze clusters vormen we de basis voor de uitvoering van het onderwijs. Om tot passend onderwijs te komen, zijn de gekozen clusters vertaald naar onderwerpen voor lessen, waarbij de lessen sterk gekoppeld zijn gebleven aan de eerder geformuleerde leeruitkomsten.


Het curriculum heeft in deze fase al meer vorm gekregen. De enige aspecten die nog missen, zijn de ‘mode of delivery’, passende opdrachten en toetsing. De keuze voor de mode of delivery hangt af van het gekozen onderwijsconcept. Voor deze opdracht is de keuze gevallen op een concept waarbij blended learning centraal staat. Dit betekent dat de mode of delivery sterk varieert. Het onderwijs kan online en offline worden aangeboden, er kan een theorieles of praktijkles gegeven worden en er kan coaching worden aangeboden, of juist gekozen worden voor zelfstudie. Bij elk lesonderwerp is het van belang dat er een mode of delivery geselecteerd wordt, passend bij het onderwerp en bij de doelgroep.

Nadat de mode of delivery bepaald is, kan worden gekeken naar de opdrachten en toetsing. Wanneer de onderwijsinhoud volledig is, kan deze worden opgenomen in het rooster en kan de student zich inschrijven voor een gloednieuwe, passende opleiding!