Aanpak

ManageMind is een verander- en implementatiebureau. Onze aanpak is pragmatisch en resultaatgericht. Wij werken intensief samen met onze opdrachtgevers aan verbeteringen die stevig in de organisatie en personen worden verankerd. We zijn specialist in continu integraal verbeteren en combineert daartoe beproefde verbetermethoden toegepast op de unieke situatie van jouw organisatie. Bij het uitvoeren van onze opdrachten willen we het maximale uit onszelf halen en jou ondersteunen om het maximale uit jezelf, je medewerkers, je (onderwijs)organisatie en samenwerkingsverbanden te halen. Jouw inzichten en ideeën koppelen aan onze kennis en kunde om programma´s en projecten te ontwikkelen, uit te voeren en implementeren. In co-creatie, zodat we zeker weten dat de oplossing bij je past, werken we in diverse vormen samen. Onze adviseurs werken vanuit een continue wisselwerking tussen wetenschap en (advies)praktijk. Ze leveren praktische, resultaatgerichte ondersteuning van hoogwaardige kwaliteit, gericht op de ontwikkeling van (onderwijs)organisaties, professionals en bestuurders.

Wat onderscheidt de ManageMind aanpak?

De ManageMind aanpak kenmerkt zich door een krachtige combinatie van mens en methodiek. Integraal werken en het combineren van kwaliteiten is ons streven. Dit realiseren we binnen onze eigen teams en voor de organisaties waarvoor we werken.
Ons team heeft ervaring met complexe transitietrajecten, implementatie, procesoptimalisatie en het realiseren van gedrags- en cultuurverandering. Voor ons zijn advies, uitvoer en implementeren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het resultaat wordt juist door de medewerkers en partijen zelf bereikt waardoor de verandering makkelijker verloopt en een tastbaar effect geeft op alle lagen binnen en tussen organisaties.

ManageMind is een toegankelijk, ambitieus bureau. We beschikken over eigen experts, maar werken ook nauw samen met een uitgebreid netwerk van gekwalificeerde specialisten uit Nederland en Europa. We zijn ondernemend en durven onze nek uit te steken bij het aangaan van de uitdagingen waar we samen met onze opdrachtgevers voor staan.

Opdrachtgevers hebben ons laten weten dat onze kernkwaliteiten als volgt te definiëren zijn:
• Nauwe relatie met de klant en sterke betrokkenheid met de markt
• Net een stapje meer zetten om het resultaat te behalen: alles eruit halen wat er in zit
• Lerende organisatie: willen ontdekken, leren innoveren en vernieuwend leren
• Slagvaardig, gedreven, afspraak is afspraak, ondernemend en nieuwsgierig.
Smiley face
Onze kerntaken zijn gericht op het realiseren van kenniscreatie, innovatie, cross over coöperatie en internationale slagkracht. We zorgen daarbij voor de juiste capaciteitsopbouw, ontwikkelen groeiplannen, stimuleren samenwerking en creëren een leven lang leren klimaat. We doen dit vanuit een integrale aanpak waarbij we samenhang tussen de diverse onderdelen tot succes realiseren, van strategie tot praktijk. Dit uit zich in de volgende kerntaken:

• Advisering: breed terrein van invalshoeken en onderwerpen gericht op het samen met de klant inrichten en uitvoeren van het verbeter- en ontwikkeltraject

• Duurzame samenwerkingsverbanden: opzetten, inrichten en realiseren van meerjarige en duurzame samenwerkingsverbanden tussen (internationaal) bedrijfsleven, onderwijs en overheid met als doel kenniscreatie en positionering in de kennismaatschappij

• Coöperaties bouwen: op basis van een gezamenlijk ontwikkelde agenda voor een ondernemend(er)e regio, met een versterking van het regionaal organiserend vermogen, nieuwe en intelligente vormen van samenwerking en taakverdeling tussen publiek en privaat, wordt een nieuwe infrastructuur ingericht: de Gebiedscoöperatie.

• Procesvormgeving en –beheersing: de helikopterview houden over alle plannen en activiteiten, zodat de belangen op elkaar kunnen worden afgestemd en er oog is voor regio-overstijgende aspecten.

• Demonstratieprojecten: opzetten, inrichten en financieren (funding) van (internationale) demonstratieprojecten om vernieuwingen binnen de (onderwijs)organisatie te testen en verbeteren

• Internationalisering: Grensoverschrijdende samenwerking realiseren op basis van de Europe2020 doelstellingen en de match making tussen regionale agenda´s en coöperaties

• Procesbegeleiding: concentreert zich op de (binnen de veranderende) (onderwijs)organisatie gewenste competentieontwikkeling en capaciteitsopbouw van individuen en teams.

• Groeiplannen: bouwen van leven lang leren programma´s in aansluiting bij de internationale netwerkeconomie, waardoor kenniswerkers ontwikkeld, aangetrokken en behouden worden en een aantrekkelijk klimaat ontstaat om internationale koppositie te (realiseren en) behouden

• Verdienmodellen en financiering: door het terugtrekken van de Nederlandse overheid uit innovatiesubsidiëring is het belang van het bouwen van nieuwe verdienmodellen waar het benutten van Europese subsidiestromen onderdeel van is nog meer van belang

• Onderzoek en ontwikkeling: verrichten van praktijkgericht onderzoek ter realisatie van (onderwijs)ontwikkeling, curriculum ontwerp, vernieuwende didactiek en systeeminrichting. Ook het ontwikkelen of uitwerken van beleidsnotities behoort tot onze werkzaamheden

• Curriculum ontwerp: Bouwen van een effectief, efficiënt en flexibel curriculum ontwerp als basis voor het opzetten en inrichten van opleidingen en leertrajecten

• Bouwen van opleidingen: bouwen en (her)ontwerpen van flexibele opleidingen op basis van (het inspectiekader en kwalificatiedossier), visie op leren, (organisatie)doel en beroepsbeeld, vraag van de arbeidsmarkt