Projectenlijst

TitelOpdrachtgever(s)Locatie (Regio/Landen)LooptijdOmschrijvingRol management
Gebiedscooperatie RotterdamGemeente Rotterdam, consortium onderwijs, cooperatief van ondernemers.Stedelijk veld Rotterdam2,5 jaarNog niet geformaliseerd maar al wel operationeel: dat is de status van de Gebiedscoöperatie Rotterdam. In deze gebiedscoöperatie i.o. participeren de gemeente Rotterdam, (sociale) ondernemingen, zzp’ers, groen/grijs mbo- en hbo-instellingen en partijen als Rijkswaterstaat. De gebouwde infrastructuur zorgt er voor dat op elke laag een vertegenwoordiging van de triple helix aan het roer staat (triple helix is samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid). In de coöperatie werken partijen samen om projecten te realiseren op gebied van groen, duurzaamheid, water, klimaat, energie, stedelijke vernieuwing en voedsel. Leren innoveren in een groen, duurzaam Rotterdam is de ambitie. In de coöperatie worden ideeën ingebracht, kennis gedeeld, partijen bij elkaar gebracht en voor financiering gezorgd. De coöperatie werkt als een lerende netwerkstructuur. Leren innoveren staat centraal, zowel bij onderwijsinstellingen, de bedrijven, overheid en de studenten, en niet in de laatste plaats in de samenwerking tussen deze partijen. In die samenwerking worden cross-sectorale verbindingen gerealiseerd. Zowel in reguliere leer- en werkomgevingen, als in nieuwe praktijkcentra waar kruisbestuiving tussen sectoren en partijen centraal staat. ManageMind group begeleidt het totale proces en geeft specialistische ondersteuning binnen de onderwijsinstellingen (groen/grijs, mbo en hbo)programmamanagement, procesbegeleiding, onderwijskundig, vakinhoudelijk.
Programma HerontwerpWellantcollege26 locaties, regio Westland.3 jaarZowel binnen Wellantcollege intern als in de (in)directe externe omgeving, vinden ontwikkelingen plaats die ervoor zorgen dat Wellantcollege al haar mbo opleidingen zal (moeten) aanpassen. De eisen behorende bij de kaderbrief van het ministerie OC&W `Focus op Vakmanschap´ (voor programmateam ligt nadruk op verkorten en intensiveren van het opleidingstraject) dienen ingevoerd te worden vanaf augustus 2014. De herziening van de kwalificatiestructuur wordt vanaf augustus 2015 ingevoerd waardoor alle mbo opleidingen conform deze nieuwe opzet ontworpen en uitgevoerd moeten worden. Vanuit de ´strategie 2008-2012´ is door Wellantcollege besloten dat het opleidingsaanbod jaarlijks kritisch bekeken wordt en indien nodig vernieuwd en aangevuld. Team ManageMind heeft de opdracht kwaliteitsvolle mbo opleidingen in het groende domein te ontwerpen zodat deze op locaties uniform uitgevoerd kunnen worden, als voorwaarde voor kwalitatieve uitvoering van het onderwijs.programmamanagement, procesbegeleiding, onderwijskundig, vakinhoudelijk.
Europees consortiumEU consortium, Ministry of Economic affairsNL (Utrecht en Groningen), UK (Bristol), Swe (Vastra) en DU (Bremen)4 yearsThroughout Europe, countries encounter similar challenges and opportunities (Europe 2020). It is a great opportunity to bring organizations from these countries (triple helix: government, education and entrepreneurs) together, learn from each other, innovate, share knowledge and work together on finding solutions for the same problems that occur in all the countries.Combining the strength, knowledge and experience from various institutions related to a shared problem is a huge possibility for finding new approaches and new solutions. The way this process is shaped, opportunities and challenges that are encountered and overcome are of great interest to ManageMind Group. ManageMind Group strives to guide this complex process in order to realize the main aim of the partnership.Director of the EU network program team.
Heilan International Equestrian ClubAcademy BartelsXinqiao (China)Oktober 2014 – hedenHet doel van dit project is de kwaliteit verhogen van de ruiters en het stalmanagement om deze op te leiden tot enerzijds ruiters die deel gaan nemen aan het Chinese team, anderzijds tot ruiters die zelfstandig kunnen trainen, elkaar kunnen trainen en de show kunnen verbeteren. Hierin is aanzet geweest tot verschillende stappen:
- Capaciteitsopbouw
- Procesmatig: gericht op een betere integratie van strategie, structuur, mensen, programma's en systemen.
- Ontwikkelen en toepassen van werkwijzen en beginselen in de gehele organisatie om resultaten te produceren: van stalpersoneel, tot trainers, ruiters en management.
- Het realiseren en implementeren van een kwaliteitsslag die blijvend is en door HIEC onderhouden kan worden, doormiddel van o.a. een onderwijssysteem.
- Ontwikkelen van een voortgangstool, waarin de ontwikkeling van de ruiters gemonitord kunnen worden.
Raad van advies, projectleider trainers en coördinatie
Borderless NetworkGroene Tafel, Ministerie van EZ en TopsectorenNederlandMaart 2015- hedenBorderless Network is een samenwerkingsplatform van de Groene Tafel (Groen onderwijsinstellingen AOC/HAO/WO), Ministerie EZ en Topsectoren A&F en T&U. ManageMind is trekker van het traject en lid van het kernteam Borderless Network. We zijn verantwoordelijk voor de bouw van de lerende netwerkstructuur en ondersteunen bij de realisatie van onderliggende programma waaronder diverse non-eu projecten, de jaarlijkse bestuurlijke werkconferentie en de wereldkaart. Doel van Borderless Network met de Triple Helix partijen gezamenlijk projecten realiseren in het buitenland om economisch gewin te verkrijgen middels een gedeeld internationaal offensief.Projectleider
Regionale verankeringGroene TafelNederlandJanuari 2015 – December 2015Groene onderwijsinstellingen zoeken naar een strategische positie in de regionale kenniseconomie, teneinde enerzijds hun toegevoegde waarde te optimaliseren en anderzijds gezonde arbeidsmarkt perspectieven te kunnen bieden voor hun studenten. Alle instellingen werken aan de versterking van hunpositie in de regio. Een belangrijk onderdeel van de regionale verankering is het verbinden van de uitvoering van het onderwijs aan het oplossen van regionale vraagstukken.

Geconstateerd kan worden dat een transitie in het onderwijssysteem en de manier van opleiden noodzakelijk is. De vraag dringt zich op hoe de school zich als geheel zou moeten ontwikkelen om een positie als kenniscentrum in de regio echt waar te kunnen maken. Essentieel daarvoor is dat onderwijsinstellingen in staat zijn de nieuwe ontwikkelingen in de economie en de manier van (samen)werken en innoveren weten in te passen in hun opleidingsportfolio en in de infrastructuur en werkwijze van de instelling zelf.

Door middel van onderzoek moeten er inzichten en tools gegenereerd hoe regionale verankering in te voeren binnen (Groen) onderwijsinstellingen. Team ManageMind is projectmanager en biedt procesondersteuning op bestuurlijk- en managementniveau.
Projectmanager en biedt procesondersteuning op bestuurlijk- en managementniveau
Hbo Didactische modellen en lesmateriaalStoas HogeschoolWageningen3 jaarDe Hbo student dient tijdens zijn studie voorbereid te worden op complexe en eventueel cross-sectorale vraagstukken uit de samenleving en diens werkveld. Hierdoor dient de Hbo opleiding naast expertise bijbrengen, innovatief te zijn en de laatste trends te verweven ook ruimte te bieden aan de individuele behoefte en interesse van de student: dit vraagt een dynamisch model met bijbehorend lesmateriaal. Op deze wijze kan het Hbo onderwijs ondersteunend zijn aan de leerbehoeftes van de student.
We hebben hierin de opdracht om deze flexibiliteit binnen het onderwijsprogramma te waarborgen, gebruikmakend van didactische modellen en dynamische lesmateriaal te ontwikkelen. Tevens dient dit alles binnen de gestelde kwaliteitskaders te vallen en biedt het team hier een gestructureerde programma aan wat monitort en tijdig signaleert en escaleert
Programmamanagement, onderwijskundig, vakinhoudelijk.
Procesbegeleiding innovatie opleidingenWellantcollege26 locaties, regio Westland3 jaarVanuit de strategie is door Wellantcollege besloten dat het opleidingsaanbod jaarlijks kritisch bekeken wordt en indien nodig vernieuwd en aangevuld. Vanuit de locaties worden er experts en vakdocenten naar de werksessies gestuurd om zo met en voor elkaar de opleidingen te vernieuwen: wat vraagt de markt, hoe kan de opleiding zo worden vormgegeven dat er kwaliteit wordt geleverd en zelfstandige beroepsbeoefenaars worden opgeleid. Dit proces vraagt vanuit geformuleerde kaders en richtlijnen een strakke aansturing waarbij er toch volop ruimte dient te zijn voor ieders expertise en vernieuwde blik. Team ManageMind heeft de opdracht dit programma in te richten, de verandering te begeleiden en het proces te ondersteunen voor de 26 locaties en de bijhorende opleidingen in het groende domein zodat deze kwalitatief, innovatief en kansrijk onderwijs aanbieden.Programmamanagement en Procesbegeleiding
Ontwerpen kwaliteitskader MboWellantcollegeRegio Westland2 jaarZowel binnen Wellantcollege intern als in de (in)directe externe omgeving, vinden ontwikkelingen plaats die ervoor zorgen dat Wellantcollege al haar mbo opleidingen zal (moeten) aanpassen. De eisen behorende bij de kaderbrief van het ministerie OC&W `Focus op Vakmanschap´ (voor programmateam ligt nadruk op verkorten en intensiveren van het opleidingstraject) dienen ingevoerd te worden vanaf augustus 2016. De herziening van de kwalificatiestructuur is vanaf augustus 2015 ingevoerd waardoor alle mbo opleidingen conform deze nieuwe opzet ontworpen en uitgevoerd moeten worden. Om aan al deze eisen te voldoen is hier een specifiek kwaliteitskader voor nodig: voldoen aan de inspectie-eisen is hier een belangrijke pijler. ManageMind group ontwerpt het kwaliteitskader voor het mbo onderwijs en implementeert en monitort dit gehele procesprogrammamanagement, onderwijskundig, vakinhoudelijk.
Interreg 5 subsidieaanvragenDiverse provincies, regio’s en gemeentenProvincie Zuid-Holland, Regio Rijnmond en gemeente Rotterdam4 jaarDe Europese subsidieregeling INTERREG is er voor innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken. In de vijfde periode stimuleert INTERREG Europese samenwerking voor meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling. Binnen de grotere regio Rotterdam en in partnerschap met diverse Europese regio’s, hebben we gewerkt aan de agendavorming, bouwen aan het partnerschap en schrijven van diverse aanvragen op de thema’s water, food en urban green.Programma- en procesmanagement, agendavorming, partnerbuilding, subsidiemanagement
Regionaal Investerings Fond MBO subsidieaanvragenPPS WaterrouteRegio Gorinchem1 jaarOm te zorgen voor aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs dat ruimte biedt aan regionale verschillen en een veranderde arbeidsmarkt is het voor mbo-instellingen nodig om nauw samen te werken met innovatieve bedrijven. Met het 'Regionaal investeringsfonds mbo' stelt het Ministerie van OCW subsidie beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerking in het eroepsonderwijs. Voor Wellantcollege en samen met partners vanuit bedrijven, onderwijs en overheid hebben we een aanvraag voor de nieuwe norm in samenwerken en opleiden in het nieuwe speelveld van watermanagement en –beheer opgesteld. Partijen zijn bij elkaar gebracht en onder regie van ManageMind is een gezamenlijke agenda gebouwd en is de aanvraag geschreven. Los van het succes van de aanvraag, is er samenwerking tussen partijen ontstaan en dus wordt de meerwaarde van samenwerken al ondervonden.Programmamanagement, agendavorming, subsidiemanagement
Gebiedscoöperaties Gorinchem en RotterdamSamenwerkende partners in Rotterdam en GorinchemRegio’s Rotterdam en GorinchemLangjarigSamenwerking is binnen de nieuwe economie voorwaarde om als bedrijf, overheid en kennisinstelling succesvol te zijn. Individueel is het bijna niet meer mogelijk om het verschil te maken en ambities te verwezenlijken. Partijen binnen de triple helix (onderwijs, overheid, ondernemers) kunnen elkaar versterken om in gezamenlijkheid de ambities en doelen wel te verwezenlijken. Aan de hand van gezamenlijke agenda’s en gedeelde ambities en doelen, werkt ManageMind aan het vormgeven en operationaliseren van deze nieuwe vormen van samenwerking.Programma- en procesmanagement, partnerbuilding
Regionale analyses en agendavormingTriple Helix Partners landelijkRegio’s Houten, Gouda, Rotterdam, Gorinchem, DordrechtEnkele maandenZonder een gezamenlijke agenda komt samenwerking niet van de grond. Eerst zal er richting bepaald moeten worden, om gezamenlijke ambities te bepalen en doelen na te streven. ManageMind analyseert op regionaal schaalniveau de samenhang tussen sociale, maatschappelijke, economische en ruimtelijke agenda’s en beleidsniveaus om de overlap en overeenkomsten van de agenda’s te verkennen en herkennen. De overeenkomsten in ambities en uitdagingen, vormen de onderleggers voor de regionale agendavorming en in een latere fase nieuwe samenwerkingsvormen zoals een GebiedsCoöperatie.Agendavorming en analyse
Verdienmodellen Triple HelixSamenwerkende partners in Rotterdam en GorinchemRegio Rotterdam en Regio GroningenLangjarigNieuwe vormen van samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid zorgen voor weerbare en sociaal-economisch sterke regio’s. Om die samenwerking vorm te geven en te operationaliseren zijn inhoudelijke focus en organiserend vermogen in de vorm van programma en procesmanagement noodzakelijk. Om dit te organiseren en meerwaarde te bieden, dienen voor de individuele partners en de algehele samenwerkingsvorm aantrekkelijke financiële modellen ontwikkeld te worden. ManageMind richtte verdienmodellen in om de partners te mobiliseren en aan gezamenlijke agenda’s te werken. Hiervoor werden geldstromen vanuit de partners verbonden aan subsidieprogramma’s en wordt vanuit een revolving fund gedachte aan sterke regio’s gebouwd.Financieel programmamanagement en agendavorming
EU ConsortiumRegionale overheden en onderwijspartners uit geheel EuropaEuropaLangjarigIn heel Europa streven partijen ernaar innovaties en vernieuwend te zijn, economisch voorop te lopen, te beschikken over een weerbare arbeidsmarkt en passend onderwijs te bieden. Vanuit de overeenkomsten én verschillen vanuit partnerlanden uit onder andere Nederland, Engeland, Duitsland, Zweden begeleidt ManageMind de kennisopbouw en –deling die vanuit Europa en de partnerlanden actueel is. Daaruit is een Europees Consortium ontstaan, dat elkaar meermaals per jaar treft en daarmee op de hoogte blijft van de belangrijke opgaven op sociaal-economische en maatschappelijk gebied. Vanuit dit consortium worden individuele kennisagenda’s en subsidieprogramma’s verkend, gevormd, aangevraagd en uitgevoerd. ManageMind voert het programma aan.Programmamanagement
Erasmus+ aanvragenEU ConsortiumEuropa2 jaarErasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen – ongeacht hun leeftijd of achtergrond – de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen oftewel: een leven lang te leren. Vanuit het EU Consortium waarop ManageMind het programmamanagement voert, worden gezamenlijke Erasmus+ aanvragen gedaan, die bijdragen aan vernieuwing van het onderwijs en leiden tot duurzame scholing, opleiding en arbeidsmarkten.Subsidiemanagement
KIGO/WURKS Internationale competentiesGroen Kennis Centrum, Programma Internationaal.Nationaal6 maandenVanuit het bedrijfsleven is er steeds meer vraag naar internationaal georiënteerde werknemers. Er is hierbij niet alleen behoefte aan het spreken van een vreemde taal, maar ook zeker naar kennis over cultuurverschillen, organisatiestructuren en -omstandigheden en gewoontes in landen waarmee handel wordt gedreven.

Om het voor iedere instelling mogelijk te maken om aan deze vraag te voldoen heeft de het expertteam internationaal van de Groene Kennis Coöperatie het initiatief genomen om een internationaal leerarrangement voor mbo 2-4 te ontwerpen. De competenties in dit leerarrangement komen voort uit het eerdere KGIO / WURKS onderzoek over internationale competenties in het mbo.

ManageMind verbindt onderwijs, onderzoek en praktijk en begeleidt het project
Programma management, projectmanagement, ontwerpen
Programma InternationaliseringProgramma International (GKC PIN)Nationaal2 jaarVanuit het internationale groene Bedrijfsleven werd aangegeven dat de MBO student te weinig internationale competenties bezit. Een speerpunt van het programma Internationalisering werd daarom het opnemen van Internationalisering in het curriculum van de AOC’s. Om dit te realiseren is een onderzoek gestart. ManageMind verbindt onderwijs, onderzoek en praktijk en begeleidt het project. Aanspreekpunt voor de overheid en realiseert het programma.Programma Management, project management, ontwerpen.
Herontwerp CurriculaWellantcollegeHouten, Aalsmeer, Gouda, Dordrecht2 jaarZowel binnen Wellantcollege intern als in de (in)directe externe omgeving, vinden ontwikkelingen plaats die ervoor zorgen dat Wellantcollege al haar mbo opleidingen zal (moeten) aanpassen. Er is gewerkt met een programma ´Herontwerp opleidingsportefeuille Wellantcollege´. In dit programma hebben een programmateam, procesbegeleiders en projectgroepen samen gewerkt aan het realiseren van kwaliteitsvolle, innovatieve, vooruitstrevende en Wellant-eigen mbo opleidingen, die voldoen aan wet- en regelgeving.
Bij het ontwerp is rekening gehouden met de laatste externe en interne ontwikkelingen op onderwijs- en vakinhoudelijk gebied. Alle door het programma opgeleverde opleidingen, zijn ontworpen op basis van de eis van het ministerie van OC&W (kaderbrief van het `Focus op Vakmanschap´) en zijn onder meer verkort en geïntensiveerd. De opleidingen zijn daarnaast ontworpen op basis van de herziening van de kwalificatiestructuur (Aequor). Managemind is verantwoordelijk voor programmamanagement, onderwijskundig ontwerp en begeleiding van 18 groepen
Programmamanagement, Procesbegeleider, Projectmedewerker
ANGIE 2.0 informeel non formeel lerenEen Leonardo da Vinci Transfer of Innovation project. MBO’s in Denemarken, Zweden, Spanje, Nederland, Oostenrijk, Hongarije, Roemenië, FrankrijkInternationaal, Denemarken, Zweden, Spanje, Nederland, Oostenrijk, Hongarije, Roemenië, Frankrijk3 jaarDe ANGIE 2.0 project is gericht op het ontwikkelen en valideren van een methodologie om formeel en informeel leren te kunnen herkennen en beoordelen in de authentieke internationale werkplek. Op deze manier kan er een bijdrage geleverd worden aan de formele diplomering. Deze methode wordt beschreven in een handleiding en houdt verschillende aspecten met betrekking tot de erkenning van de verschillende manieren van leren voor het beoordelen en valideren van de leerresultaten.Project management, ontwerpen.
Voedselzekerheid VMBO en MBOGroene KenniscoöperatieNationaal6 maandenDit project is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Groene Kenniscoöperatie(GKC), Wageningen UR en Managemindgroup. De GKC vindt het belangrijk dat er een besef bestaat van het begrip voedselzekerheid en de problemen, oplossingen en kansen die er op het gebied van voedselzekerheid zijn. Het doel is om een zo groot mogelijk aantal studenten en studenten te bereiken. Doormiddel van een leerarrangement voor MBO Breed, MBO Food en VMBO is dit doel vorm gegeven. ManageMind is trekker van het traject en verbindt mbo, hbo en WO met elkaar en levert de onderwijskundige kwaliteitProjectbegeleider, Projectmedewerker, onderwijskunduge
Keuzedeel InternationaliseringProgramma Internationalisering en alle mbo onderwijsinstellingen onder EZNationaal1 jaarEen nieuw onderdeel in de mbo-opleiding is het keuzedeel. Hiermee kan de mbo-student zich verbreden of verdiepen. Het basis-, profiel- en het keuzedeel vormen gezamenlijk de mbo-opleiding. Om internationalisering binnen alle opleidingen weg te kunnen zetten is er een keuze deel ‘Werken op de internationale arbeidsmarkt’ ontworpen. Het keuzedeel “Werken op de internationale arbeidsmarkt” richt zich op toekomstige vakbekwaam medewerkers en managers of specialisten binnen het groene domein (voedsel, natuur en leefomgeving). Managemind Group helpt de onderwijsinstellingen bij de vormgeving van dit dossier en met het gezamenlijk ontwerp met bedrijfslevenProjectleiderschap, ontwerpen.
Peat valleyEen Lifelong Learning Programme In samenwerking met: MBO’s, bedrijfsleven en regio’s in Nederland, Groot Brittannië, Zweden, Polen, Finland, Litouwen.Internationaal4 jaarIn dit Leonardo da Vinci project zijn negen zo genaamde ‘veen regio’s’ uit zes verschillende landen gesitueerd aan de kust van de noord zee en de Baltische zee samengebracht om een kennisnetwerk te bouwen. De promotors van dit internationale netwerk streven er naar om werknemers en studenten van de betrokken scholen, de gemeentes/provincies en de betrokken bedrijven bij elkaar te brengen. Op deze regionale basis wordt er toch in een internationale context gewerkt. De focus van het project ligt op trans regionale samenwerkingen aan projecten met een uitdagende vraag om zo tot innovatieve oplossingen te komen. Het doel van het project ligt op het bouwen van intersectorale regionale leer communities in de deelnemende regio’s. ManageMind begeleid dit proces van samenwerking op internationaal niveau tussen de triple helix partijenProjectmanagement, ontwerpen.
PON AcademyZP Group, PON AcademyNationaal2 jaarPON ambieert een eigen opleidingsprogramma gericht op al haar 250 verkoopleider, merkoverstijgend. Een cross sectoraal programma met de focus op innovatie, blended learning (e-learning, klassikaal en coachen) waarbij on the job wordt geleerd staat centraal. Het programma is door ManageMind ontworpen en de trainers zijn getraindOntwerp, train de trainer
Coop for GrowthProvincie GelderlandEU (Nederland, Belgie, Ierland, Frankrijk, Engeland (en Spanje))1 jaarBegeleiden van de regio´s en hun partners bij het ontwerpen van een Interreg aanvraag ´coop for growth´. Kernwoorden van de aanvraag zijn ´coöperatie, toekomstbestendigheid, nieuwe verdienmodellen, burgerparticipatie en triple helix. Partijen zijn bij elkaar gebracht en onder regie van ManageMind is een gezamenlijke agenda gebouwd en is de aanvraag geschreven. Los van het succes van de aanvraag, is er samenwerking tussen partijen ontstaan en dus wordt de meerwaarde van samenwerken al ondervonden.Regievoering, subsidiebegeleiding
EECO onderwijskundig ontwerpOnderwijsMidden Nederland2 jaarOntwerpen van een nieuw onderwijskundig model voor flexibilisering van het onderwijs en om tot leven lang leren te komenOnderwijskundige begeleiding en input
Gebiedscooperatie RotterdamGemeente Rotterdam, consortium onderwijs, cooperatief van ondernemers.Stedelijk veld Rotterdam2,5 jaarNog niet geformaliseerd maar al wel operationeel: dat is de status van de Gebiedscoöperatie Rotterdam. In deze gebiedscoöperatie i.o. participeren de gemeente Rotterdam, (sociale) ondernemingen, zzp’ers, groen/grijs mbo- en hbo-instellingen en partijen als Rijkswaterstaat. De gebouwde infrastructuur zorgt er voor dat op elke laag een vertegenwoordiging van de triple helix aan het roer staat (triple helix is samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid). Leren innoveren in een groen, duurzaam Rotterdam is de ambitie. In de coöperatie worden ideeën ingebracht, kennis gedeeld, partijen bij elkaar gebracht en voor financiering gezorgd. De coöperatie werkt als een lerende netwerkstructuur. Leren innoveren staat centraal, zowel bij onderwijsinstellingen, de bedrijven, overheid en de studenten, en niet in de laatste plaats in de samenwerking tussen deze partijen. In die samenwerking worden cross-sectorale verbindingen gerealiseerd. Zowel in reguliere leer- en werkomgevingen, als in nieuwe praktijkcentra waar kruisbestuiving tussen sectoren en partijen centraal staat. ManageMind group begeleidt het totale proces en geeft specialistische ondersteuning binnen de onderwijsinstellingen (groen/grijs, mbo en hbo)programmamanagement, procesbegeleiding, onderwijskundig, vakinhoudelijk.
LIFE+Provincie Groningen, Rijkswaterstaat en waterschappen, onderwijsgroep noord, stad Groningen, boeren stichting (400 ondernemers)Groningen1 jaarBegeleiden van de regio´s en hun partners bij het ontwerpen van een EU LIFE+ aanvraag ´neie mienschuur´. Kernwoorden van de aanvraag zijn ´coöperatie, nieuwe verdienmodellen, cross over, duurzaam en triple helix. Partijen zijn bij elkaar gebracht en onder regie van ManageMind is een gezamenlijke agenda gebouwd en is de aanvraag geschreven. Los van het succes van de aanvraag, is er samenwerking tussen partijen ontstaan en dus wordt de meerwaarde van samenwerken al ondervonden. De aanvraag heeft geleid tot de bouw van een gebiedscoöperatie.Regievoering, subsidiebegeleiding
GKN public valueMinisterie van EZEde1 jaarGKN heeft een ondersteunende functie bij kennisverspreiding en -uitwisseling (GKN) en van het maken van leermiddelen. Het Groen Kennisnet moet zich wel doorontwikkelen op de al ingezette koers tot een platform, dat beter aansluit op de behoefte van de onderwijsinstellingen (primair) en andere gebruikers van groene kennis (secundair). Nieuwe publieke waarde en een nieuw verdienmodel moet gerealiseerd worden. ManageMind is adviseurAdviseur
Doorlopende leerlijn zorgROC Leiden, Hogeschool Leiden, Ziekenhuis LeidenLeiden1,5 jaarDe zorg is aan verandering onderhevig, het curriculum op onderwijsinstellingen moet geupdate worden. Het moet dichter bij de praktijk komen te staan en een betere doorlopende leerlijn bouwen. Dit project bouwt samen met huisartsen, medische staf en personeel van het ziekenhuis aan een doorlopende leerlijn zorg. ManageMind begeleid het onderwijskundige ontwerp, het proces en de samenwerking tussen de partijenProjectleider, onderwijskundige, adviseur bestuur