Over ons

Het ondersteunen bij het positioneren van Nederlandse organisaties als koploper in de internationale kennismaatschappij door het bevorderen van leerprocessen en capaciteitsopbouw op alle lagen binnen en tussen publiek en private organisaties. Een bijdrage leveren aan de slagkracht van de regio door het optimaliseren van de condities en transitie die hiervoor nodig is op drie pijlers: kennis, innovatie en internationaal vermogen.


Dé vanzelfsprekende partner zijn in kenniscreatie, capaciteitsopbouw, innovatie en (onderwijs)ontwikkeling met een uitstekende reputatie in de markt door resultaten die wij samen met en voor onze klanten hebben gerealiseerd. Een partner die gezien wordt als een partij die (meer dan) het beloofde resultaat levert, betrokken, vooruitstrevend, samenwerkend en vernieuwend is.
Een succesvolle economie zorgt voor banen, welvaart onder de inwoners en een aantrekkelijke regio. Voor de concurrentiekracht van bedrijven en regio’s zijn economische dynamiek, kenniscreatie, internationale slagkracht en innovaties essentieel. Vaak zijn de uitdagingen waar bedrijven en regio´s mee te maken krijgen complex, cross sectoraal en niet door een zelfstandige partij te beantwoorden. Succesvol zijn in de nieuwe kenniseconomie vraagt om andere vormen van samenwerking, open innovatie, kennis cocreatie, modern ondernemerschap en internationaal concurrentievermogen.

Innovaties, ondernemerschap en doorontwikkeling van bedrijven, producten en diensten komen tot stand door mensen. Deze moderne manier van ondernemen en de ontwikkeling naar een vernieuwende open economie en regionale competitie vragen om transitie van ondernemerschap en nieuwe dynamische en flexibele werknemers. Precies op dit snijvlak, vindt de coöperatie tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid plaats.

• Kennisinstellingen spelen een essentiële rol bij het verbinden van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het leveren van de kenniswerker van de toekomst. Van groot belang daarvoor is dat zij in staat moeten zijn de nieuwe ontwikkelingen in de economie en de manier van (samen)werken en innoveren weten in te passen in hun opleidingscurricula en organisatiestructuur. Kennisinstellingen zullen zich moeten transformeren om bij te kunnen dragen aan (de realisatie van) de koploperspositie van het werkveld.

• De overheid heeft geen vanzelfsprekend gezag meer, noch ruime financiële mogelijkheden. De traditionele werkwijze waarbij de overheid analyseert, beleidsplannen maakt en geld toewijst is niet meer toereikend. Samen met haar partners in de regio plannen maken wel. De overheid kan daarbij als grote, stabiele partner deuren openen in Den Haag en Brussel en met ruimtelijke ordening en door wet- regelgeving belemmeringen weghalen en door specifiek beleid werkgelegenheid naar de regio trekken.

• De externe markt is constant in beweging, in verandering. Globalisering, nieuwe technologieën en geïntegreerde complexe maatschappelijke opgaven zorgen hiervoor. Bedrijven krijgen te maken met opgaven die complex zijn, cross sectorale competenties vereisen en niet altijd door een individueel bedrijf te beantwoorden zijn. Dit vraagt om een nieuwe en moderne leeromgeving en ‘een leven lang leren’ houding op de werkvloer.

De opgaven van deze drie partijen, ondernemers, overheid en kennisinstellingen, hebben vaak een overlap. Elke partij kan de ander helpen hun ambities te bereiken. Dit kan alleen ontstaan door structurele samenwerking tussen onderwijs, bedrijven, (lokale) overheden en maatschappelijke organisaties. Deze duurzame verbindingen en publiek private coöperaties vormen tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid kunnen leiden tot een voedingsbodem voor start-ups, groeiende bedrijven, kenniswerkers en innovaties en in het verlengde een duurzame, economisch renderende, gezonde regio. Een top gebied waar ondernemingen bloeien, constante ontwikkeling en groei aan de orde is, waar mensen graag wonen en recreëren: een regio zich profileert als excellente Europese kennis- en innovatieregio.

Het realiseren van duurzame regionale triple helix coöperaties tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven op essentiële cross sectorale thema´s en daarmee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Europese top kennis- en innovatieregio’s is een transitie. De huidige verschillen in cultuur, organisatiestructuur, werkwijze, kwaliteitsbeheersing, competenties en verwachtingen overbrugt moeten worden. Het stroomlijnen van deze verschillen is een complex proces. ManageMind Group levert hiervoor de tools en begeleidt deze complexe processen om tot succesvolle veranderprocessen en implementatie te komen. Op individueel niveau, binnen een organisatie en tussen de partijen van de triple helix in de (internationale) regio.